• Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας εμφανούς σκυροδέματος
  • Επισκευή κάθε είδους αλλοίωσης (διχρωμίες, φυσαλίδες, ρωγμές, ενώσεις σκυροδέτησης, λεκέδες προσμίξεων- αποκαλουπωτικών λαδιών, σκουριές κ.α.)
  • Πελεκητό μπετόν
  • Πατητή τσιμεντοκονία
  • Απομίμηση εμφανούς σκυροδέματος σε γυψοσανίδα – τσιμεντοσανίδα